Anasayfa /  Kurumsal Yönetim /  Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite

Holding Yönetim Kurulunun  27.06.2013 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 56 sayılı  Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümleri kapsamında Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Komitede Yönetim Kurulunun  27.06.2013 tarihli kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hamdi CANEVİ ve Mustafa Ulvi BEZİRCİ görev almaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre;

  • Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
  • Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi ve bu kuruluşlardan alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra ortaklık yönetim kuruluna sunulur.
  • Bağımsız denetim kuruluşu; ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce ortaklık yönetimine ilettiği Kurulun muhasebe standartları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları, derhal denetimden sorumlu komiteye yazılı olarak bildirir.
  • Ortaklığın muhasebe ve iş kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.
  • Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
  • Denetimden sorumlu komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Denetimden sorumlu komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti ortaklık tarafından karşılanır.
  • Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
  • Denetimden sorumlu komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu kaldırmaz.

KOMİTE BAŞKANI
HAMDİ CANEVİ  (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

1948 Karaman /Kazım Karabekir doğumlu  1968 yılında Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü  ve 1978  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu  1968 – 1982  yılları arasında orta okul ve liselerde öğretmenlik  yaptı.  1980 yılından itibaren Konya’da serbest Avukat olarak  çalışmakta. Evli olup iki kız çocuğu babasıdır.

 
KOMİTE ÜYESİ
MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ  (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

1969 Konya doğumlu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Makine Mühendisi mezunu. İş hayatına 1991 yılın da Ankara da özel bir şirkette satış müdürü, olarak başladı ve Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1996-2002 yılları arasında Kombassan Holding bünyesinde Bilgi İşlem Direktörü olarak görev aldı
2002 yılından itibaren kendisine ait Bilgi Teknolojileri ve Haritacılık sektörlerinde iştigal eden 5 farklı şirketin Genel Müdürü ve Yön.Kur.Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.
İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.